Depozyt notarialny chroni interes sprzedającego konkretne dobro poprzez zabezpieczenie sumy wskazanej w umowie. Dzięki temu strona zyskuje pewność, że po dokonaniu transakcji otrzyma środki finansowe czy papiery wartościowe. Z kolei kupujący poprzez depozyt uzyskuje pewność, że sprzedający spełni warunki wskazane w umowie, ponieważ jedynie wtedy otrzyma zapłatę za przedmiot czynności.

Czym jest depozyt notarialny i jak działa?

Depozyt notarialny to jedna z czynności przeprowadzanych przez rejentów, której podstawą prawną jest art. 108 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z nim notariusz, w związku z czynnością, której dokonuje, ma prawo przyjąć na przechowanie dobra, które, po spełnieniu określonych warunków, zostaną przekazane osobie wskazanej w dokumencie lub jej następcy prawnemu.

W ramach depozytu możesz złożyć w kancelarii:

  • środki finansowe – w walucie polskiej lub obcej,
  • papiery wartościowe.

W protokole sporządzanym z przeprowadzenia czynności zawiera się informacje na temat warunków wypłaty lub wydania depozytu, termin wypłaty i dane osoby, która jest do niej uprawniona. Po złożeniu środków u notariusza, np. w Kancelarii Notarialnej Tomasz Zapart, gdy dojdzie do spełnienia warunków wskazanych w przygotowanym oświadczeniu, te zostaną wypłacone sprzedającemu. Jeśli natomiast strona nie wywiąże się ze zobowiązania, środki zostaną ponownie wydane temu, kto je złożył.

Kiedy stosuje się depozyt notarialny?

Depozyt najczęściej stosuje się:

  • podczas zawierania transakcji sprzedaży nieruchomości,
  • zawierając umowę przedwstępną.

Nie ma jednak przeciwwskazań do tego, by korzystać z tej formy podczas zawierania innych czynności notarialnych, do których zalicza się m.in. umowa sprzedaży pojazdu, dzieł sztuki, biżuterii.

Jakie są zalety depozytu notarialnego?

Najważniejszymi zaletami depozytu są:

  • zabezpieczenie interesów stron umowy przed nieuczciwym działaniem jednej z nich – niewypłacalnością, niewydaniem rzeczy,
  • nadzór prawnika nad spełnieniem warunków wskazanych w umowie,
  • jasne określenie warunków dokonania transakcji.

Choć czynność jest jeszcze mało popularna w Polsce, to przekonuje się do niej coraz więcej osób. Pozwala m.in. uniknąć postępowania egzekucyjnego prowadzonego celem pozyskania należnych sprzedającemu środków.