Rozwód jest jednym z najcięższych okresów w życiu każdego z nas. Oprócz tego, że koniecznie musimy zadbać o swój stan psychiczny, uspokoić emocję i rozpocząć nowy rozdział w życiu, dodatkowo musimy zwrócić szczególną uwagę na aspekt majątkowy i finansowy. Jak wygląda podział majątku po rozwodzie? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Ciekawi? Zaczynamy!

Co nie podlega podziałowi majątku po rozwodzie?

Co do zasady, podczas rozwodu dochodzi do podziału majątku wspólnego. Majątek osobisty każdego z małżonków nie ulega podziałowi. Co zatem wchodzi w skład pojęcia majątku osobistego? Przede wszystkim są to wszelkie przedmioty, które każdy z małżonków nabył przed zawarciem związku małżeńskiego, czyli wspólnoty ustawowej. Do tego grona zalicza się także przedmioty, które każdy z małżonków nabył w drodze dziedziczenia, darowizny bądź zapisu, chyba że darczyńcy postanowili inaczej. To także różnorodne przedmioty majątkowe, które służą jedynie do zaspokojenia osobistych potrzeb, np. biżuteria czy korekcyjne okulary. Podziałowi podczas rozwodu nie podlegają także prawa niezbywalne, np. służebność osobista, prawa autorskie, przedmioty majątkowe uzyskane przez jednego z małżonków w drodze nagrody i inne.

Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?

Co do zasady, podczas podziału majątku, każdy z małżonków ma równe udziały w majątku wspólnym. Zdarza się jednak, że sąd ustanawia na wniosek jednego z małżonków nierówne udziały w majątku wspólnym. W tym przypadku sąd bierze pod uwagę stopień przyczynienia się małżonka do powstania majątku. Co więcej, niezwykle istotnym dla sądu jest nakład w postaci osobistej pracy w wychowaniu dzieci, jak i we wspólnym gospodarstwie domowym. To w praktyce oznacza, że osoba, która poświęciła się dla dobra rodziny, nie będzie poszkodowana ze względu na to, że nie osiągała dochodów.

Kto ma prawo do domu po rozwodzie?

Dom po rozwodzie można podzielić na trzy sposoby. Poprzez podział fizyczny, sprzedaż domu bądź przejęcie domu przez jednego z małżonków, wraz z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka. Bardzo często o tym, komu będzie przysługiwać po rozwodzie dom, decyduje prawo do opieki nad dziećmi. W trosce o dobro najmłodszych, by nie zmieniać ich dotychczasowych warunków bytowych, zazwyczaj dom pozostaje w posiadaniu małżonka, który będzie opiekować się dziećmi.

Jeśli dom małżonków znajduje się na działce, która jest własnością jednego z małżonków, wówczas własność domu przypadnie właścicielowi działki. W takiej sytuacji możemy jednak pojawić się obowiązek spłaty drugiego małżonka.

Kto ponosi koszty sądowe w sprawie o podział majątku?

Koszty sądowe związane z podziałem majątku po rozwodzie, każda ze stron ponosi w równym zakresie. Pierwszą opłatę od wniosku głównego, w całości ponosi wnioskodawca. Uczestnik postępowania, a więc drugi z małżonków, powinien zwrócić wnioskodawcy połowę tej kwoty, zaraz po orzeczeniu końcowym sądu. Do tego pod uwagę należy wziąć także koszty związane z koniecznością opinii biegłego sądowego, która jest niezbędna np. w przypadku, gdy jedna ze stron kwestionuje wartość nieruchomości. Obie strony nie mogą wypracować wspólnego stanowiska- opinia biegłego jest więc na korzyść każdego z małżonków. To sprawia, że sąd w orzeczeniu kończącym ustalana podział kosztów związanych z pracą biegłego sądowego na połowę dla każdej ze stron. Może zdarzyć się, że sąd obciąży kosztami tylko jedną ze stron. Będzie to miało miejsce w przypadku, gdy jeden ze współmałżonków wykaże rażący brak współpracy. Jeśli zaś sąd poprosi o wniesienie zaliczki na poczet opinii biegłego, wówczas w całości będzie musiała ją uiścić osoba, która wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu pochodzącego z opinii biegłego.

Pomimo tego, że postępowanie rozwodowe jest momentem w naszym życiu, które wymaga od nas bardzo dużej dozy cierpliwości oraz opanowania emocji, warto znać podstawowe zasady, prawa i obowiązki, które niejednokrotnie pomogą uniknąć bardzo wielu stresujących sytuacji.

Artykuł powstał we współpracy z radcą prawnym Lucyną Szabelską z kancelariasprawyrodzinne.pl