Zgodnie z polskim prawem, obiekty publiczne i firmy zobowiązane są do posiadania ochrony przeciwpożarowej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a co za tym idzie – ochrony życia i mienia ludzkiego, przepisy nakazują coroczny przegląd gaśnic, mający potwierdzić ich sprawność. Co warto wiedzieć o przeglądach i legalizacji gaśnic? W jakich rozporządzeniach i ustawach można znaleźć informacje na ten temat?

Polskie regulacje prawne odpowiadające normom europejskim

Kluczowym przepisem regulującym wszelkie zasady, normy i obostrzenia dotyczące stosowania i legalizacji gaśnic jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz. 719). Przepisy powstały na podstawie norm europejskich i wskazują obiekty i tereny, które należy wyposażyć w gaśnice. Regulują też liczbę gaśnic, jakie muszą znajdować się w obiekcie, a także nakazują, by gaśnice posiadały aktualny certyfikat zgodności wystawiony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

Czym jest legalizacja gaśnic?

Legalizacja gaśnicy to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne. Jak wyjaśnia sklep strażacki Sprzęt-Poż, dozorem technicznym objęte są zbiorniki przenośne, które zmieniają miejsce między napełnieniem a opróżnieniem, mające pojemność nie większą niż 0,35 dm3 i nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara, służące do magazynowania lub transportowania cieczy, lub gazów. Są nimi między innymi zbiorniki wchodzące w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych. Kluczowe dla uniknięcia ryzyka i gwarancji sprawności gaśnic jest regularne przeprowadzanie przeglądu i konserwacji oraz wzrokowa ocena stanu gaśnicy przed użyciem.

Kiedy i jak przeprowadzać przegląd i konserwację?

Przegląd gaśnic należy przeprowadzać co roku, a z uwagi na to, że środki gaśnicze tracą swoje właściwości z upływem czasu, wymiana gaśnicy powinna następować co 5 lat. W zależności do rodzaju gaśnicy remont i konserwacja będą przeprowadzane w różnych odstępach czasu:

  • gaśnice wodne, pianowe i z wodnym środkiem gaśniczym co 5 lat,
  • gaśnice proszkowe typu Z co 5 lat,
  • gaśnice proszkowe typu X – konserwacja i ponowne napełnienie co 15 lat, a remont i ponowne napełnienie co 5 lat,
  • gaśnice śniegowe – konserwacja co rok, a remont i ponowne napełnienie co 5 lat.

Podczas przeglądu i konserwacji dokonuje się oceny ogólnego stanu technicznego gaśnicy. Sprawdzane są plomby, węże, prądownice oraz ilość środka gaśniczego bądź stan proszku. Ocenia się również czytelność napisów znajdujących się na gaśnicy.